Informace pro absolventské ročníky

Rozpis obhajob a státnic na KPES 22. 5.- 23. 5. 2024

Milé studentky, milí studenti,

v příloze naleznete rozpis obhajob bakalářských a magisterských prací ve středu 22. 5. 2024.

Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů na KPES proběhnou ve čtvrtek 23. 5. 2024, přesný harmonogram naleznete v příloze. Pro studenty je závazný uvedený čas, kdy začíná příprava.

 

Hodně štěstí!

Informace k řádným a opravným termínům SZZk a obhajob


SZZk nebo její součásti je možné skládat v řádném (leden a květen/červen) nebo opravném (srpen/září) termínu dle schváleného harmonogramu daného akademického roku (https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/harmonogram-ak-roku/) a jeho aktualizace na příslušné katedře. Opravný termín SZZk je vyhrazen pouze jako:
a) opravný termín SZZk pro studenty, kteří neuspěli v řádném termínu;
b) řádný termín pro studenty, kteří v rámci studia pobývali na zahraničním studijním pobytu nebo stáži (v evidenci IS STAG) delší než 3 měsíce;

Na KPES musí obhajoba závěrečné práce předcházet státní závěrečné zkoušce.

Obhajoba i státní závěrečná zkouška se dle letité praxe na KPES vykonává společně v řádném termínu (leden, květen/červen), případně společně v opravném termínu v srpnu pro studenty, kteří v rámci studia pobývali na zahraničním studijním pobytu nebo stáži (v evidenci IS STAG) delší než 3 měsíce.

Informace ke SZZk a obhajobám ZP v květnu a červnu 2024

Vypsání termínů zápočtů a zkoušek pro studenty, kteří se hlásí na SZZk a/nebo obhajobu ZP v květnu a červnu proběhne po individuální domluvě s vyučujícími.

Studenti si musí zapsat ve STAGu předměty SZZk i obhajoby ZP. v současné době tak lze učinit už jen na základě vyplnění a doručení studentem podepsané Žádosti o dodatečné zapsání předmětů na sekretariát KPES do 13. 3. 2024. Barbora Boráková zajistí podpisy garantů a vedoucího katedry. 

SZZk

v květnu/ červnu 2024

do 4. 4. 2024

vypsání termínů pro SZZk/obhajoby do IS STAG

26. 4. 2024

nejzazší možné ukončení výuky v kurzech pro absolventské

ročníky (12 výukových týdnů)

do 9. 5. 2024

na KPES do 24. 4. 2024

vložení elektronické verze bakalářské/diplomové

práce*** do IS STAG

 Do 9. 5. 2024

ukončení zápisu k SZZk a/nebo obhajobě do IS STAG, kontrola studijních povinností v IS   STAG (uzavření studia)

  21. 22. 5. 2024 

průběh obhajob BP/DP

  23. 24.5. 2024

  13. 6. 2024

SZZk bakalářského studia

SZZk navazujícího magisterského studia

1. 7. – 4. 7. 2024

promoce (letní termín)

SZZk

v srpnu/

září 2024

do 7. 6. 2024

vypsání termínů pro SZZk/obhajoby do IS STAG

do 27. 6. 2024

vložení elektronické verze bakalářské/diplomové

práce*** do IS STAG, ukončení zápisu k SZZk a/nebo obhajobě do IS STAG, kontrola studijních povinností v IS STAG (uzavření studia)

29. 8. 2024

průběh SZZk/obhajob (pouze opravný termín, řádný pouze pro studenty, kteří byli na Erasmus pobytu nebo stáži delší než 3 měsíce)

únor 2025

promoce v zimním termínu

Okruhy ke SZZk pro bakalářské obory: stará akreditace

Okruhy ke SZZk pro magisterské obory: stará akreditace

Postup pro vložení zadání BP/DP do IS STAG - ve 2. ročníku Bc. a 1. ročníku NMgr. studia:

Elektronicky

 1. Přihlásit se do Portálu UP
 2. Zvolit Studium > Moje studium > Průběh studia > Vyplnit podklady pro zadání DP
 3. Po vyplnění data uložit, označit podklad jako "studentem dopracován"
 4. V tuto chvíli se systémem rozešle podklad ke schválení vedoucímu práce a následně garantovi studijního programu
 5. Datum odevzdání zadání BP a DP je stanoveno v harmonogramu akademického roku KPES

Pokyny pro diplomanty

 1. Student bakalářského studijního programu si téma bakalářské diplomové práce (BP) volí ve 2. ročníku svého studia. Student navazujícího magisterského studijního programu si téma magisterské diplomové práce (DP) volí v 1. ročníku navazujícího studia.
 2. Zadání tématu BP/DP se vyplňují již jen elektronicky a schvaluje je vedoucí práce a garant studijního programu.
 3. Pokud dojde k zásadní změně tématu BP/DP, je student povinen nové zadání po souhlasu vedoucího práce upravit v systému. Pokud dojde jen k dílčí úpravě názvu práce, student uvede přesný konečný název práce před jejím odevzdáním (včetně anglického překladu a ostatních požadovaných náležitostí) do formuláře „Doplnit údaje o DP/BP“ v IS STAG.
 4. Diplomant musí podle pokynů vedoucího práce absolvovat pravidelné konzultace.
 5. Diplomant by měl včas informovat vedoucího diplomové práce o eventuálních potížích, které mu brání ve zpracování diplomového úkolu.
 6. Minimální rozsah BP je 40 normostran (bez příloh), tj. 72 000 znaků (s mezerami), minimální rozsah DP je 60 normostran (bez příloh), tj. 108 000 znaků (s mezerami).
 7. Úvodní čestné prohlášení musí obsahovat také pasáž stvrzující obsahovou původnost práce. Autoři prací nepůvodních a zkompilovaných (např. z textů stažených z internetu, jak bylo v poslední době opakovaně zjištěno) budou přísně postihováni.
 8. Student je povinen vložit konečné znění BP/DP do IS STAG (postup viz níže) a zaevidovat ji na studijním oddělení FF UP.
  1. vyplnit předlohu anotace diplomové práce a vložit ji na závěr práce, před seznam literatury
  2. doplnit údaje o diplomové práci ve Formuláři na doplnění údajů o kvalifikační práci
  3. vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky
 9. Po schválení a zaevidování BP/DP na studijním oddělení již není nutné odevzdat na katedře jeden výtisk v pevné vazbě (stačí pouze elektronická verze BP/DP).
 10. Obhajoba BP/DP musí předcházet ústní části SZZk. 
 11. Student je povinen se k obhajobě BP/DP a k ústní části SZZk přihlásit v IS STAG.

Odevzdání a evidence závěrečných prací na FF UP

Postup odevzdání ZP:

 1. soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
 2. vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do portálu) do data uvedeného v harmonogramu akademického roku KPES;
 3. studijní referentka Vám v nejbližších pracovních dnech zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – Vaše ZP je považována za odevzdanou;
 4. KPES již nevyžaduje odevzdávat vytištěnou závěrečnou práci

 

VNITŘNÍ NORMA UP R-B-17/08-ÚZ01 Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění (1. úplné znění) ke stažení: files.upol.cz/normy/normy/R-B-17-08-UZ01.pdf

Dodatečné informace

Odevzdané kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní) jsou veřejně přístupné na Portálu UP – Kvalifikační práce nebo na https://theses.cz/

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)