Studijní programy

Podrobné informace naleznete zde a na mikrostránce http://newstudujpolitologii.upol.cz/ 

Sdružené bakalářské studijní programy

U nás můžeš v bakalářském studiu vybírat ze čtyř sdružených bakalářských programů.

Nakombinuješ si studium podle toho, co tě opravdu baví. Buď zvolíš dva z našich programů, nebo jen jeden z nich a zkombinuješ ho s některým z dalších programů na Filozofické fakultě UP. Kombinovat můžeš např. se sociologií, filozofií, historií, žurnalistikou, anglickou, německou, francouzskou, italskou, ruskou, japonskou, čínskou filologií a s řadou dalších. Můžeš si zvolit třeba kombinaci mezinárodní vztahy a bezpečnost s čínštinou nebo Politickou komunikaci a politický marketing se žurnalistikou. Meze se ti nekladou.

Politologie

Politologie u nás není jen o teoriích, ale naučíme tě analyzovat politiku. Poznáš systémy vlád jednotlivých zemí a způsoby správy věcí veřejných po celém světě. Dozvíš se, které myšlenky stály u zrodu nejvýznamnějších politických ideologií. I v rámci tohoto studia se můžeš zdokonalovat v angličtině – např. v kurzu Political Science English. Jako jedni z mála v České republice tě naučíme používat počítačové programy pro analýzu volebních výsledků, k vytváření volebních map, čímž získáš konkurenční výhodu na trhu práce.

Mezinárodní vztahy a bezpečnost

Vybereš-li si studium mezinárodních vztahů a bezpečnosti, získáš hlubší porozumění aktuálním problémům ve světě, způsobům řešení konfliktů a fungování mezinárodních organizací. Budeš mít přehled o fenoménu terorismu, co ho způsobuje a jaké jsou jeho dopady.  Samozřejmostí je i kvalitní jazyková průprava studentů. 

Evropská studia a diplomacie

Tento studijní program je skvělou volbou pro ty, které zajímá problematika Evropské unie a evropské integrace ve všech jejích aspektech a zároveň se chtějí orientovat ve vývoji, přístupech ale i praxi diplomacie. Seznámíš se s fungováním Evropské unie i její zahraniční politikou, proměnami evropské integrace, přístupy a fungováním diplomacie na evropské i světové úrovni, naučíš se i pravidla diplomatického protokolu a etikety. Tyto dvě oblasti, které představují základní studijní náplň, nutně doplňuje i jazyková průprava studentů. Bez angličtiny to nejde.

Politická komunikace a politický marketing

Tento program je vhodný pro ty, kdo chtějí skloubit hlubší porozumění politice se znalostí metod politického marketingu a moderních forem komunikace. Už studium samotné je silně provázáno se získáváním praktických dovedností. Jako student se můžeš zapojit do přípravy kampaní politických stran nebo si u nich vyzkoušet odbornou stáž. Seznámíš se i s prací novinářů a přední odborníci v oblasti digitálního marketingu, public relations či politického poradenství se s tebou podělí o své know how a zkušenosti. 

Sociálněvědní analytik

Sociálněvědní analytik je samostatný bakalářský studijní program v oblasti sociálních věd kombinující disciplíny jako je sociologie, psychologie, politologie a mediální a komunikační studia, který reaguje na aktuální potřebu, jež se zviditelnila v souvislosti s nutnou analýzou dat pro kvalifikovaná rozhodnutí v byznysu i veřejné správě. Předkládaný bakalářský program stojí na třech hlavních pilířích: Znalostní pilíř jako teoretický a znalostní základ v klíčových oblastech sociálních věd; Analyticko-metodologický pilíř zaměřený na kvalitativní přístupy k analýze dat (focus groups, hloubkové rozhovory atd.); Analyticko-metodologický pilíř zaměřený na kvantitativní přístupy k analýze sociálněvědních dat (zvládání analytického softwaru). V dnešní moderní ekonomice a společnosti praktické úkoly a jejich řešení v praxi vyžadují multioborový a metodologicky flexibilní přístup, kdy například chování zákazníků či voličů ovlivňují jak sociální, tak i psychologické faktory. Studijní program připraví absolventy, kteří budou umět propojovat analytické disciplíny v různých oblastech, které jsou pro daný obor specifické. Jedná se tak o inovativní, flexibilní a v současné době velmi žádaný přístup k analytickým výzvám, úkolům a zadáním.

 

  • Kromě teorií dbáme i na praxi – již během studia dostaneš možnost získat stáž v politických stranách, státních institucích, ale také v soukromých firmách.
  • Navíc jdeme za hranice oboru: udělej si u nás například certifikovaný kurz statistického programu SPSS, nauč se tvorbu map a získej tak konkurenční výhodu na trhu práce.
  • Umožníme ti studovat na renomovaných zahraničních univerzitách. 

Navazující magisterské studijní programy

PROČ Mgr? Má vlastně magistr smysl? Nemám jít už raději do praxe?

I v navazujícím magisterském studiu můžeš vybírat ze čtyř programů.

Politická analýza a strategie

Zajímají tě neprůstřelná fakta a analýzy? Co ovlivňuje rozhodování lidí ve volbách? Jaké vládní politiky by měla vláda strategicky přijmout a které budou mít lepší výsledky? Pokud se vidíš jako rozený politický poradce nebo analytik, tento obor ti pomůže nastartovat kariéru. Naučíš se práci s daty, jejich analýzu a jejich správné vyhodnocení. Uplatnění najdeš nejen v politickém poradenství, ale především v marketingu či v nově rozvíjející se datové žurnalistice. Podle Hospodářských novin je práce analytika nejžádanější hned po IT. S tímto oborem se rozhodně UPlatníš.

Evropská unie

Chceš analyzovat a zkoumat hlavní zájmy Evropské unie? Její stále komplexnější a fascinující politickou a sociálně-ekonomickou podobu? Díky tomuto navazujícímu studijnímu programu se budeš orientovat nejen v institucích a politikách EU, ale získáš i kvalitní znalosti o politickém pozadí jejího chodu a současné dynamice. Budeš rozumět, jak fungují mechanismy pro vyjednávání na evropské úrovni, a poznáš, jak se řídí evropské hospodářství.

War and Peace Studies

Chceš studovat důležité problémy mezinárodní bezpečnosti a současně zdokonalit svou odbornou angličtinu? Zajímají tě způsoby, jak se řeší mezistátní války i vnitrostátní konflikty? Chceš se dozvědět, jakými způsoby se bojuje proti terorismu? Fascinuje tě, jak se v lidských dějinách neustále střídala období válek a období míru a chceš znát příčiny? Díky magisterskému programu War and Peace Studies, který probíhá v angličtině, budeš skvěle připraven/a na široké mezinárodní uplatnění v organizacích či institucích řešících problémy bezpečnosti či konfliktů.

Vládnutí a demokracie

Fascinují tě procesy utváření vlád na všech úrovních (od lokální až po národní úroveň)? Chceš rozumět tomu, jak fungují nedemokratické režimy a čím se odlišují od funkčních vyspělých demokracií? Co je to participativní rozpočet a jak více zapojovat občany do politiky? Jak lze mezi sebou srovnávat odlišnosti politických systému konkrétních zemí? Pokud ano, s volbou tohoto programu se nemůžeš splést. Získáš přehled a znalosti, se kterými nalezneš uplatnění v politice, nebo třeba v mezinárodních organizacích a institucích.

 


Postgraduální studijní programy

KPES nabízí postgraduální doktorské studium (Ph.D.) v oborech politologie, kde je studijním jazykem čeština, a political science, kde je studijním jazykem angličtina. Studium může probíhat v denní i kombinované formě. Studenti denního českého programu pobírají během čtyřletého studia pravidelné měsíční stipendium. Jeho výše je závislá na studijních výsledcích, práci na disertačním projektu, publikační a výzkumné činnosti doktoranda, jeho participaci na výuce a dalších aktivitách spojených s doktorským studiem.

Každý doktorand má svého školitele v závislosti na tématu disertační práce. Níže jsou uvedeny oblasti výzkumu, na které se katedra zaměřuje, a jejich garanti. Doktorandi jsou rozděleni do čtyř pracovních týmů, které na KPES existují. V čele každého týmu stojí docent odpovědný za danou výzkumnou a výukovou oblast. Dalšími členy týmů jsou odborní asistenti, asistenti a doktorandi KPES podle jejich odborného zaměření.

Pracovní týmy na KPES

Analytická politologie – vedoucí týmu Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

Evropská studia – vedoucí týmu Doc. Daniel Marek, Ph.D. M.A.

Česká politika a lokální politika – vedoucí týmu Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Mezinárodní vztahy a soudobé dějiny – vedoucí týmu Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D. M.A.

Uchazečům o doktorské studium se doporučuje předem kontaktovat některého z vedoucích týmů (či školitelů z níže uvedeného seznamu) podle plánovaného tématu disertační práce. Uchazeč zpracuje výzkumný záměr, který pak představí a obhájí při přijímacím řízení.

Školitel

Oblasti výzkumu

Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, PhD.

tomas.lebeda@upol.cz

Volební chování; volební systémy, administrace a organizace voleb; politické strany; ústavně-politické instituce; britská politika; česká politika.Aplikace a vývoj kvantitativních a kvalitativních metod ve srovnávací politologii (např. QCA); srovnávací politologie; kvalita demokracie; volební chování a volební systémy, defekty státu a státnosti (klientelismus, infrastrukturální kapacita, korupce, patronáž, vykořisťování státu atp.). 

Prof. PhDr. Jiří Lach, PhD.

jiri.lach@upol.cz

Vývoj komunistických a postkomunistických stran ve střední Evropě; soudobé dějiny západní a střední Evropy (případové studie dílčích témat); opozice v autoritativních a totalitních režimech; interpretace dědictví politických režimů. HLAVNÍ PODMÍNKY: původní výzkum/heuristika, u případových studií znalost relevantních jazyků.

Mgr. Eva Lebedová, PhD.

eva.lebedova@upol.cz

Politický marketing a volební kampaně; politická komunikace a volby; politická reklama ve volbách; politický marketing a volební chování; média a demokracie; účinky médií a volebních kampaní; stranická soutěž, volební kampaně a politický marketing.

Doc. Daniel Marek, PhD.

daniel.marek@upol.cz

Kohezní politika Evropská unie (EU); evropeizace, členské země a EU; Česká republika a EU; zahraniční a bezpečnostní politika EU; environmentální politika EU; externí vztahy EU; vztahy mezi EU a USA.

Doc. Pavel Šaradín, PhD.

pavel.saradin@upol.cz

Lokální a regionální politika; politické ideologie; politický systém ČR a SVE; zahraniční politika.

Mgr. Markéta Zapletalová, Ph.D.

m.zapletalova@upol.cz

Italská politika, její vývoj a specifika; italský politický a stranický systém; politická komunikace, politický marketing a volební kampaně tzv. druhé italské republiky; personalizace politiky; instituce Evropské unie; vývoj a fungování evropského institucionálního rámce.

Mgr. Markéta Žídková, Ph.D.

marketa.zidkova@upol.cz

Vnitřní a zahraniční politika Ruské federace; postsovětský prostor; řešení konfliktů.

 

Bližší informace k přijímacímu řízení:

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/#c15154

Obecné informace k doktorskému studiu na FF UP:

https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/doktorske-studium/

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)