Informační zdroje

České recenzované časopisy v oboru politologie a mezinárodních vztahů

Uvedený přehled vychází ze seznamu českých oborových odborných časopisů. Jedná se o periodika, v nichž zveřejněné texty procházejí anonymním recenzním řízením a jsou vedena v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Contemporary European Studies

Časopis se zaměřuje na analýzu současné evropské politiky a společnosti se zvláštním zřetelem na střední a východní Evropu. Publikuje nejen politologické studie, ale otevírá prostor i pro interdisciplinární přístup. Contemporary European Studies vychází dvakrát ročně. Je vydáván Katedrou politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Archiv plných textů i aktuální číslo jsou volně dostupné na jeho stránkách.

Politologický časopis

Čtvrtletník Politologický časopis / Czech Journal of Political Science je prvním vědeckým recenzovaným politologickým periodikem vycházejícím v České republice. První číslo časopisu vyšlo v roce 1994. Tématicky zahrnuje oblasti politické filosofie a teorie, komparativní politologie, politické sociologie, analýzy policy, evropských studií, mezinárodních vztahů, či bezpečnostních studií. Pro přihlášené z webu Univerzity Palackého jsou plné texty archivu Politologického časopisu přístupné na Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

Politologická revue

Časopis pro politickou vědu, zaměřený na původní studie a diskusní příspěvky českých i zahraničních autorů, zprávy z vědeckého života a recenze nových knih.  Jedná se o odborný časopis s půlroční periodicitou, jehož vydavatelem je Česká společnost pro politické vědy. Pro přihlášené z webu Univerzity Palackého jsou plné texty archivu Politologické revue přístupné na Central and Eastern European Online Library (CEEOL). 

Acta politologica

Acta Politologica  je internetový recenzovaný politologický časopis, který vychází od roku 2009 třikrát ročně v on-line verzi a jedenkrát ročně ve verzi tištěné. Jeho vydavatelem je katedra politologie Institutu politologických studií fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Acta politologica usiluje o interdisciplinární přístup propojováním politologických analýz s poznatky specialistů z dalších společenskovědních disciplín (historie, sociologie, antropologie, kulturologie apod.). Archiv časopisu i aktuální číslo jsou k dispozici na jeho stránkách.

Středoevropské politické studie

Elektronický recenzovaný časopis Středoevropské politické studie se tematicky orientuje na moderní politiku v Evropě. Cílem časopisu je nabídnout odbornou platformu pro publikaci textů z široce pojaté oblasti politických věd, se zvláštním zřetelem k oblasti komparativní politologie, evropských studií a zahraniční a bezpečnostní politiky. Jeho vydavatelem je Mezinárodní politologický ústav Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Archiv časopisu i aktuální čísla jsou volně k dispozici na jeho stránkách.

Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy jsou recenzovaný vědecký časopis pro odbornou veřejnost, který publikuje původní výsledky výzkumu v oboru mezinárodní vztahy, ale i v evropských studiích, mezinárodní bezpečnosti, analýze zahraniční politiky, rozvojových studiích a dalších příbuzných oblastech. Čtvrtletník Mezinárodní vztahy  vydává již od roku 1966 Ústav mezinárodních vztahů. Pro přihlášené z webu Univerzity Palackého jsou plné texty archivu Mezinárodních vztahů přístupné na Central and Eastern European Online Library (CEEOL). 

Perspectives

Perspectives je recenzovaný odborný časopis, vydávaný dvakrát ročně v anglickém jazyce. Jeho podtitul zní The Review of International Affairs. Vychází od roku 1993 a je recenzovaný od roku 2002. V současnosti je vůdčím časopisem ve svém oboru v celém regionu střední a východní Evropy. Zabývá se řadou otázek od teorií mezinárodních vztahů po soudobou mezinárodní politiku, včetně regionálních a globálních problémů, jež ovlivňují mezinárodní vztahy. Je indexovaný v databázi Scopus. Pro přihlášené z webu Univerzity Palackého jsou plné texty archivu Perspectives přístupné na Central and Eastern European Online Library (CEEOL). 

Journal of Ibero-American Studies

Časopis Journal of Ibero-American Studies se zaměřuje na publikování textů z oblastí iberoamerického světa. Klade důraz na interdisciplinární pojetí v oblastech politologické, historické, antropologické a sociologické analýzy. Časopis s půlroční periodicitou je psán v anglickém jazyce se španělsky či portugalsky vedenými abstrakty. Je vydáván Katedrou politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. 

Evropská volební studia

Elektronický recenzovaný časopis Evropská volební studia představuje specializovaný odborný časopis zaměřený na problematiku voleb, volebních systémů, volební geografie, volebních kampaní, metod jejich výzkumu i konkrétní analýzu. Jeho vydavatelem je Institut pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy university v Brně. Archiv plných textů i aktuální číslo jsou volně dostupné na jeho stránkách.

Rexter

Recenzovaný odborný on-line časopis REXTER uveřejňuje odborné texty zaměřené na oblast radikalismu, extremismu a terorismu, a přispívá tak k rozvoji sociálněvědního (zvláště pak politologického) výzkumu, který se týká vztahu různých forem demokracie a jejich kritiků anebo nepřátel. Časopis Rexter vydává Centrum pro bezpečnostní a strategická studia, o.s. ve spolupráci s Katedrou politologie FSS MU a Oddělením Bezpečnostních a strategických studií FSS MU. Archiv plných textů i aktuální číslo jsou volně dostupné na jeho stránkách.

Politics in Central Europe

Časopis Politics in Central Europe publikuje od rok 2005 vědecké texty z oblasti srovnávací politologie, policy analysis, mezinárodních vztahů a dalších politologických disciplín se zaměřením na střední Evropu. Vychází dvakrát ročně a je vydáván Metropolitní univerzitou Praha. Archiv plných textů i aktuální číslo jsou volně dostupné na jeho stránkách.

Online databáze plných textů zahraničních časopisů v oboru politologie

Jak nalézt odbornou literaturu v oboru politologie a mezinárodních vztahů? Nejlepší radou je začít u českých odborných časopisů. U zahraničních publikací je možné vyhledávat v několika vědeckých databázích, k nimž má knihovna Univerzity Palackého licencovaný přístup.

Univerzita Palackého disponuje licencemi pro některé světové databáze poskytující plné texty odborných časopisů. V nich je možné vyhledávat dle mnoha zadaných kritérií. Vhodným nástrojem pro zjištění, zda jsou články v hledaném časopise přístupné pro uživatele přihlášeného v síti Univerzity Palackého (stačí zadat jméno časopisu), je Elektronická knihovna časopisů. Další zdroje pro obor politologie pak lze nalézt na stránkách knihovny UP.

K nejvíce používaným a nejkvalitnějším plnotextovým databázím s velkým počtem časopisů v oboru politologie, pro něž má Univerzita Palackého licenci, náleží:

Co dělat, když hledaný odborný text nenaleznu na internetu?

V Olomouci jsou z hlediska politologické odborné literatury kvalitně vybaveny jak Vědecká knihovna v Olomouci, tak Knihovna Univerzity Palackého. Pokud ani zde neuspějete, nezapomeňte, že lze využít Meziknihovní výpůjční službu, která Vám hledanou knihu či periodikum opatří v jiných českých či světových knihovnách.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)