Informace pro absolventské ročníky

Rozpis na obhajoby - 2. června 2021 (upraveno)

Okruhy ke SZZk bakalářského studia pro rok 2020–2021

Rozpis na státnice 28. 8. 2019

Rozpis na státnice 10. - 13. 6. 2019

Rozpis na obhajoby 5.6.2019

Rozpisy obhajob a státnice

další termíny budou v lednu 2019

Pokyny pro diplomanty

 1. Student bakalářského studijního programu si téma bakalářské diplomové práce (BP) volí ve 2. ročníku svého studia. Student navazujícího magisterského studijního programu si téma magisterské diplomové práce (DP) volí v 1. ročníku navazujícího studia.
 2. Vyplněná a podepsaná zadání nechá student ve trojím vyhotovení podepsat vedoucím práce, jeden výtisk si ponechá (vkládá se do hotové práce!) a dva odevzdá na sekretariát katedry.
 3. Pokud dojde k zásadní změně tématu BP/DP, je student povinen nové zadání po souhlasu vedoucího práce znovu vytisknout a v požadovaném počtu exmplářů odevzdat + přiložit Souhlas se změnou tématu (formulář ke stažení na stránkách studijního oddělení). Pokud dojde jen k dílčí úpravě názvu práce, student uvede přesný konečný název práce před jejím odevzdáním (včetně anglického překladu a ostatních požadovaných náležitostí) do formuláře „Doplnit údaje o DP/BP“ v IS STAG.
 4. Diplomant musí podle pokynů vedoucího práce absolvovat pravidelné konzultace.
 5. Diplomant by měl včas informovat vedoucího diplomové práce o eventuálních potížích, které mu brání ve zpracování diplomového úkolu.
 6. Minimální rozsah BP je 40 normostran (bez příloh), tj. 72 000 znaků (s mezerami), minimální rozsah DP je 60 normostran (bez příloh), tj. 108 000 znaků (s mezerami).
 7. Úvodní čestné prohlášení musí obsahovat také pasáž stvrzující obsahovou původnost práce. Autoři prací nepůvodních a zkompilovaných (např. z textů stažených z internetu, jak bylo v poslední době opakovaně zjištěno) budou přísně postihováni.
 8. Před odevzdáním BP/DP na katedře je student povinen vložit její konečné znění do IS STAG (postup viz níže) a zaevidovat ji na studijním oddělení FF UP.
  1. vyplnit předlohu anotace diplomové práce a vložit ji na závěr vytištěné práce, před seznam literatury
  2. vytisknout potvrzení o vložení BP/DP do IS STAG
  3. doplnit údaje o diplomové práci ve Formuláři na doplnění údajů o kvalifikační práci
  4. podepsané potvrzení a Formulář spolu s výtisky diplomové práce předloží student na studijním oddělení
 9. Po zaevidování BP/DP je nutno ji odevzdat na katedře ve dvojím tištěném vyhotovení v pevné vazbě a na elektronickém nosiči s popisem (název práce, jméno autora, akademický rok, v němž byla práce předložena), elektronický nosič (CD, DVD) vloží student do práce.
 10. Obhajoba BP/DP musí předcházet ústní části SZZk. Po obhajobě bude jeden exemplář práce navrácen autorovi.
 11. Student je povinen se k obhajobě BP/DP a k ústní části SZZk přihlásit v IS STAG.

Postup pro vložení zadání BP/DP do IS STAG:

 1. Přihlásit se do Portálu UP
 2. Zvolit Studium > Moje studium > Průběh studia > Vyplnit podklady pro zadání DP
 3. Po vyplnění data uložit, zvolit „Tisk podkladu pro zadání DP“ ve formátu PDF
 4. Formulář vytisknout 3x, podepsat, nechat podepsat vedoucím práce, 1 výtisk si ponechat a 2 odevzdat na sekretariát katedry.

Postup pro vložení BP/DP do IS STAG:

 1. Přihlásit se do Portálu UP
 2. Vybrat menu „Odevzdávání kvalifikační práce“ (vpravo uprostřed).
 3. Vybrat odkaz „Doplnit údaje o kvalifikační práci“.
 4. Vyplnit údaje o kvalifikační práci a uložit je.
 5. Vybrat odkaz „NAHRÁT SOUBOR (Odevzdat práci v elektronické podobě). Jméno souboru je vhodné zvolit tak, aby bylo shodné s příjmením studenta a obsahovalo název kvalifikační práce.
 6. Vložit odkaz na umístění souboru s kvalifikační prací a načíst jej.
 7. Zvolit typ souboru kvalifikační práce.
 8. Pokud tomu nebrání okolnosti hodné zřetele – viz příkaz rektora č. 3/2009 (rozhoduje vedoucí kvalifikační práce či školitel) zatrhnout „ANO zpřístupnit veřejnosti“.
 9. Pokud tomu nebrání okolnosti hodné zřetele (rozhoduje vedoucí kvalifikační práce či školitel) zatrhnout Časové zpřístupnění práce – „Ihned po odevzdání práce“.
 10. Kliknout na „Nahrát a uložit soubor…“
 11. Vybrat  „Tisk údajů o kvalifikační práci. Formát PDF“, dokument se vytvoří a Vy jej následně vytiskněte.

Dodatečné informace

Obecné informace o kvalifikačních pracích a jejich náležitostech naleznete ve směrnici děkana č. 1/2012.

Formální podoba bakalářských a magisterských diplomových prací.

Odevzdané kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní) jsou veřejně přístupné na Portálu UP – Kvalifikační práce nebo na https://theses.cz/

Okruhy ke SZZK pro magisterský obor Politologie

Státní závěrečné zkoušky se skládají ze dvou státnicových předmětů. Každý ze státnicových předmětů vychází ze dvou až čtyř povinných předmětů magisterského studia. Z každého předmětu si student losuje dvě otázky. Jednotlivé otázky vycházejí z okruhů ke SZZk zveřejněných níže. Jeden okruh může být pokryt více otázkami. Studijní literaturu k jednotlivým okruhům studenti naleznou v sylabech povinných kurzů, ze kterých státnicové předměty vycházejí. 

 

Přehled státnicových předmětů:

Politologie 

 • tento státnicový předmět vychází z obsahu kurzů Teorie demokracie a Komparativní politologie.  Student si losuje 2 otázky.

Volební studia

 • tento státnicový předmět vychází z obsahu kurzů Volební systémy a stranická soutěž, Volební analýza, Politická komunikace a Politický marketing a volební kampaně. Student si losuje 2 otázky.

Členové zkušební komise pro SZZk  v oboru Evropská studia a mezinárodní vztahy:

Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. (předseda komise)

Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Prof.. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.

Mgr. Eva Lebedová, Ph.D.

Mgr. Jakub Lysek

Okruhy ke státnicovému předmětu Politologie

Student si losuje 2 otázky, po jedné z každého bloku

Blok A

 1. Pojem demokracie, demokratické typologie, vývoj konceptu demokracie
 2. Demokracie v antice
 3. Klasické teorie demokracie
 4. Kritika demokracie: anarchismus a poručnictví (různé formy hierarchické vlády, marxismus a komunismus, elitářství)
 5. Konkurenční teorie demokracie
 6. Pluralismus a polyarchie R. A. Dahla
 7. Ekonomická teorie demokracie A. Downse a Schumpeterova kritika klasických demokratických teorií
 8. Participační demokracie
 9. Deliberativní demokracie
 10. Demokracie: soudobé výzvy a hrozby

Blok B

 1. Ekonomické podmínky demokratického vládnutí
 2. Sociální kapitál, občanská společnost a demokracie
 3. Společenské změny a politické strany v druhé polovině 20. století 
 4. Demokratická inovace 
 5. Osobnosti v čele exekutivy – prezidencializace politiky? 
 6. Podmínky demokratického vládnutí v prezidentských režimech 
 7. Pravicový extremismus v Evropě 
 8. Společnost a důvěra v politiku 
 9. Problém českého režimu vládnutí 
 10. Defekty postkomunistického státu 

Okruhy vycházejí ze sylabů kurzů Teorie demokracie a Komparativní politologie. Obsah okruhů pokrývají jednotlivé přednášky, semináře, povinná literatura i seminární literatura z obou kurzů.

Okruhy ke státnicovému předmětu Volební studia

Student si losuje 2 otázky, po jedné z každého bloku

Blok A

 1. Jednokolové většinové systémy s kategorickým hlasem
 2. Jednokolové většinové systémy s ordinálním hlasem
 3. Dvoukolové většinové systémy
 4. Listinné poměrné systémy a jejich proměnné, MMP
 5. Jmenný poměrný systém STV
 6. Smíšené systémy
 7. Volby a stranické systémy – vlivné teorie
 8. Analýza volebních systémů – proporcionalita, reprezentace, přirozený práh
 9. Výzkumy volebních preferencí
 10. Volební chování

 Blok B

 1. Vývoj politické komunikace, volebních kampaní a politického marketingu. Politická komunikace ve 21. století.
 2. Média a demokracie. Politický marketing a demokracie.
 3. Účinky médií a volebních kampaní.
 4. Politická reklama a politické zpravodajství.
 5. Politická komunikace a politický marketing v ČR
 6. Politická komunikace, veřejné mínění a politická participace.
 7. Marketingová komunikace a volební kampaně.
 8. Politický trh a politický marketing
 9. Strategie politického marketingu a marketingové teorie.
 10. Politický marketing, politické poradenství a politické PR.

Okruhy vycházejí ze sylabů kurzů Volební systémy a stranická soutěž, Volební analýza, Politická komunikace a Politický marketing a volební kampaně. Obsah okruhů pokrývají jednotlivé přednášky, semináře, povinná literatura i seminární literatura ze všech kurzů.  

Okruhy ke SZZK pro magisterský obor Evropská studia a mezinárodní vztahy

Státní závěrečné zkoušky se skládají ze tří státnicových předmětů. Každý ze státnicových předmětů  vychází ze dvou až pěti povinných předmětů magisterského studia. Z každého předmětu si student losuje jednu otázku. Otázky vycházejí z okruhů ke SZZk zveřejněných níže. Jeden okruh může být poryt více otázkami. Studijní literaturu k jednotlivým okruhům studenti naleznou v sylabech povinných kurzů, ze kterých státnicové předměty vycházejí.

Přehled státnicových předmětů:

Evropská unie

 • tento státnicový předmět vychází z obsahu kurzů Instituce EU, EU a členské země, Externí vztahy EU, Ekonomická politika EU a Kohezní politika EU.   

Mezinárodní vztahy   

 • tento státnicový předmět vychází z obsahu kurzů Teorie mezinárodních vztahů, Mezinárodní bezpečnost a Řešení konfliktů I a II.  

Soudobé dějiny Evropy  

 • tento státnicový předmět vychází z obsahu kurzů Soudobé dějiny Evropy 1 a Soudobé dějiny Evropy 2.

Členové zkušební komise pro SZZk  v oboru Evropská studia a mezinárodní vztahy:

Doc. Mgr. Dan Marek, Ph.D., M.A.  (předseda komise)

prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.  

Mgr. Markéta Žídková, Ph.D., M.A.

Mgr. Markéta Šustková, Ph.D.  

Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.

Okruhy ke státnicovému předmětu Evropská unie

 1. Institucionální rámec EU: Evropská komise  
 2. Institucionální rámec EU: Rada ministrů/Evropská rada  
 3. Institucionální rámec EU: Evropský parlament
 4. Institucionální rámec EU: soudní, poradní a finanční orgány EU
 5. EU a jednotlivé členské země (27)
 6. Externí vztahy EU: procedury a politiky
 7. SZBP EU: historie a vývoj
 8. EU a země střední a východní Evropy
 9. EU a Asie
 10. EU a země Středomoří
 11. EU a rozvojové země 
 12. EU a USA
 13. Jednotný trh
 14. Měnová integrace
 15. Politika hospodářské soutěže
 16. Rozpočet EU
 17. Společná zemědělská politika
 18. Společná obchodní politika
 19. Regionální/kohezní politika EU: historický vývoj, hlavní principy, aktéři, reformy
 20. ČR a kohezní politika EU

Okruhy vycházejí ze sylabů kurzů Instituce EU, EU a členské země, Externí vztahy EU, Ekonomická politika EU a Kohezní politika EU.  Obsah okruhů pokrývají jednotlivé přednášky, semináře, povinná literatura i seminární literatura z těchto kurzů.   

Okruhy ke státnicovému předmětu Mezinárodní vztahy

 1. Vojenská bezpečnost. Mezinárodní konflikty.
 2. Společenská bezpečnost. Etnické a národnostní konflikty. Války v bývalé Jugoslávii.
 3. Konflikty na postsovětském prostranství.
 4. Environmentální bezpečnost. Konflikty o přírodní zdroje.
 5. Lidská bezpečnost. Genocida. Rwanda.
 6. Terorismus. Konflikt v Severním Irsku.
 7. (Neo-)liberalismus a (neo-)realismus v mezinárodních vztazích.
 8. Ekonomický strukturalismus (marxismus). Izraelsko-palestinský konflikt.
 9. Konstruktivismus a Anglická škola.
 10. Spravedlivá válka. Humanitární intervence. Kosovo.
 11. Mezinárodní organizovaný zločin, mezinárodní obchod se zbraněmi.
 12. Mezinárodní a regionální bezpečnostní organizace. OSN a konflikty. Peacekeepingové operace.
 13. Zbraně hromadného ničení.
 14. Geopolitika. Energetická bezpečnost.  

Okruhy vycházejí ze sylabů kurzů Teorie MV, Mezinárodní bezpečnost a Řešení konfliktů I a II. Obsah okruhů pokrývají přednášky, semináře, povinná literatura a seminární literatura všech jmenovaných kurzů.

Okruhy ke státnicovému předmětu Soudobé dějiny Evropy

 1. Vymezení soudobých dějin  
 2. Evropa před druhou světovou válkou – problémy demokracií, autoritářské a totalitní tendence  
 3. Druhá světová válka – periodizace, pojmy: okupace, genocida, kolaborace a rezistence   
 4. Dědictví fašismu a nacismu po druhé světové válce    
 5. Sovětský komunismus: revoluce, systém a vývoj do roku 1945   
 6. Sovětský svaz – vnitřní vývoj 1945–1991   
 7. Od sovětizace k prvním krizím – Sovětská východní Evropa
 8. Proměna západní Evropy po druhé světové válce
 9. Studená válka a Evropa    
 10. Od politické stabilizace k revoltě: západní Evropa v 50. a 60. letech
 11. Úpadek Evropy jako globálního hráče – dekolonizace v kontextu bipolárního uspořádání světa  
 12. Reforma zevnitř nebo revoluce? Krize komunistického bloku 1956–1968   
 13. Západní Evropa v 60. a 70. letech  
 14. Západní Evropa od 80. let do konce 20. století  
 15. Kolaps komunistické Evropy  
 16. Postsovětská Evropa a problémy transformace  
 17. Úvahy nad poválečnými dějinami Evropy   

Okruhy jsou šířeji vymezená témata, která zahrnují přednášky, seminární četbu a diskuse a povinnou literaturu k předmětům SDE 1‐2. Vyžadován je přehled ve všech uvedených tématech a jejich kontextuální interpretace, nikoliv pouhý výčet dat, jmen atp. Podoba státní závěrečné zkoušky (oddíl SDE) odpovídá struktuře a rozsahu zkoušení v SDE v 1. roce navazujícího magisterského studia. Studenti, kterým byl místo části nebo celku SDE uznán předmět ze zahraničí, jsou povinní u SZZk naplnit veškeré požadavky kladené na zkoušku (viz výše).  Je doporučeno doplňovat povinnou literaturu vlastní četbou.