Informace pro absolventské ročníky

Informace ke SZZk a obhajobám ZP v lednu 2024

Výuka absolventských ročníků probíhá v ZS 2023/24 standardně. Vypsání termínů zápočtů a zkoušek pro studenty, kteří se hlásí na SZZk a/nebo obhajobu ZP 10. 1. 2024 proběhne po individuální domluvě s vyučujícími.

Studenti si musí zapsat ve STAGu předměty SZZk i obhajoby ZP. v současné době tak lze učinit už jen na základě vyplnění a doručení studentem podepsané Žádosti o dodatečné zapsání předmětů na sekretariát KPES do 20. 10. 2023. Barbora Boráková zajistí podpisy garantů a vedoucího katedry. 

SZZk

v lednu 2024

do 10. 11. 2023

vypsání termínů pro SZZk/obhajoby do IS STAG

do 11. 12. 2023

vložení elektronické verze bakalářské/diplomové

práce do IS STAG, ukončení zápisu k SZZk a/nebo obhajobě do IS STAG, kontrola studijních povinností v IS STAG (uzavření studia)

10. 1. 2024

průběh SZZk/obhajob na KPES

Okruhy ke SZZk pro bakalářské obory: stará akreditace

Okruhy ke SZZk pro magisterské obory: stará akreditace

Postup pro vložení zadání BP/DP do IS STAG - ve 2. ročníku Bc. a 1. ročníku NMgr. studia:

A) ​​Tištěná varianta

 1. Přihlásit se do Portálu UP
 2. Zvolit Studium > Moje studium > Průběh studia > Vyplnit podklady pro zadání DP
 3. Po vyplnění data uložit, zvolit „Tisk podkladu pro zadání DP“ ve formátu PDF
 4. Formulář vytisknout 3x, podepsat, nechat podepsat vedoucím práce, 1 výtisk si ponechat a 2 odevzdat na sekretariát katedry
 5. Datum odevzdání zadání BP a DP je stanoveno v harmonogramu akademického roku KPES

nebo

B) Elektronicky

 1. Přihlásit se do Portálu UP
 2. Zvolit Studium > Moje studium > Průběh studia > Vyplnit podklady pro zadání DP
 3. Po vyplnění data uložit, označit podklad jako "studentem dopracován"
 4. V tuto chvíli se systémem rozešle podklad ke schválení vedoucímu práce a následně garantovi studijního programu
 5. Datum odevzdání zadání BP a DP je stanoveno v harmonogramu akademického roku KPES

Pokyny pro diplomanty

 1. Student bakalářského studijního programu si téma bakalářské diplomové práce (BP) volí ve 2. ročníku svého studia. Student navazujícího magisterského studijního programu si téma magisterské diplomové práce (DP) volí v 1. ročníku navazujícího studia.
 2. Vyplněná a podepsaná zadání nechá student ve trojím vyhotovení podepsat vedoucím práce, jeden výtisk si ponechá (vkládá se do hotové práce!) a dva odevzdá na sekretariát katedry.
 3. Pokud dojde k zásadní změně tématu BP/DP, je student povinen nové zadání po souhlasu vedoucího práce znovu vytisknout a v požadovaném počtu exmplářů odevzdat + přiložit Souhlas se změnou tématu (formulář ke stažení na stránkách studijního oddělení). Pokud dojde jen k dílčí úpravě názvu práce, student uvede přesný konečný název práce před jejím odevzdáním (včetně anglického překladu a ostatních požadovaných náležitostí) do formuláře „Doplnit údaje o DP/BP“ v IS STAG.
 4. Diplomant musí podle pokynů vedoucího práce absolvovat pravidelné konzultace.
 5. Diplomant by měl včas informovat vedoucího diplomové práce o eventuálních potížích, které mu brání ve zpracování diplomového úkolu.
 6. Minimální rozsah BP je 40 normostran (bez příloh), tj. 72 000 znaků (s mezerami), minimální rozsah DP je 60 normostran (bez příloh), tj. 108 000 znaků (s mezerami).
 7. Úvodní čestné prohlášení musí obsahovat také pasáž stvrzující obsahovou původnost práce. Autoři prací nepůvodních a zkompilovaných (např. z textů stažených z internetu, jak bylo v poslední době opakovaně zjištěno) budou přísně postihováni.
 8. Před odevzdáním BP/DP na katedře je student povinen vložit její konečné znění do IS STAG (postup viz níže) a zaevidovat ji na studijním oddělení FF UP.
  1. vyplnit předlohu anotace diplomové práce a vložit ji na závěr práce, před seznam literatury
  2. doplnit údaje o diplomové práci ve Formuláři na doplnění údajů o kvalifikační práci
  3. vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky
 9. Po schválení a zaevidování BP/DP na studijním oddělení již není nutné odevzdat na katedře jeden výtisk v pevné vazbě (stačí pouze elektronická verze BP/DP).
 10. Obhajoba BP/DP musí předcházet ústní části SZZk. 
 11. Student je povinen se k obhajobě BP/DP a k ústní části SZZk přihlásit v IS STAG.

Odevzdání a evidence závěrečných prací na FF UP

Postup odevzdání ZP:

 1. soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
 2. vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do portálu) do data uvedeného v harmonogramu akademického roku KPES;
 3. studijní referentka Vám v nejbližších pracovních dnech zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – Vaše ZP je považována za odevzdanou;
 4. KPES již nevyžaduje odevzdávat vytištěnou závěrečnou práci

 

VNITŘNÍ NORMA UP R-B-17/08-ÚZ01 Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění (1. úplné znění) ke stažení: files.upol.cz/normy/normy/R-B-17-08-UZ01.pdf

Dodatečné informace

Odevzdané kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní) jsou veřejně přístupné na Portálu UP – Kvalifikační práce nebo na https://theses.cz/

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)