Přijímací řízení

Bakalářský obor Politologie a evropská studia (jednoobor i dvouobor)

Přijímací zkouška se skládá ze dvou následujících částí:

 • Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách (test SPF).
 • Oborový test předpokladů ke studiu politologie a evropských studií

! - Nově je možné si přijímačky nahradit absolvováním vybraných testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) společnosti Scio. Podrobnosti o přijímačkách a možnostech jejich náhrady.

Test předpokladů ke studiu na FF UP

Písemný test SPF je základem přijímací zkoušky pro všechny bakalářské obory FF UP. Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Je složen z 50 otázek členěných do několika skupin, z pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Čistá délka trvání testu je 50 minut. Detailní informace k testu SPF naleznete zde.

Oborový test předpokladů ke studiu politologie a evropských studií

Písemný oborový test je zaměřen na znalosti v oblasti domácí i zahraniční politiky, politologie a základů příbuzných společensko-vědních a humanitních oborů, jako např. české a světové dějiny od 18. století, politická sociologie, politické myšlení, politická ekonomie, politická geografie. Prověřována je rovněž schopnost analýzy textu a logického uvažování. Část otázek je formulována v anglickém jazyce.

Detailní informace k přijímacímu řízení na FF UP naleznete zde.

Magisterský obor Politologie

Uchazeč o přijetí musí být absolventem bakalářského nebo magisterského studia sociálně-vědního, humanitního, nebo právního charakteru.

Nezbytným předpokladem je aktivní znalost anglického jazyka.

Uchazeč musí prokázat znalosti na úrovni bakalářského studia v následujících oblastech:

 • moderní politologické teorie
 • komparace politických systémů (země západní a východní Evropy, USA)
 • vývoj československého a českého politického systému
 • současná česká politika
 • základní metody politologického výzkumu.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška je vedena formou ústního pohovoru. Uchazeč odpovídá na otázky z výše uvedených oblastí. Součástí zkoušky je rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, přinese k pohovoru svou bakalářskou práci nebo jinou svou kvalifikační práci, případně jinou svou písemnou práci rozsahu minimálně 20 stran. Kromě práce doloží i diploma suplement svého bakalářského studia (diploma suplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma suplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

Detailní informace k přijímacímu řízení na FF UP naleznete zde.

Magisterský obor Evropská studia a mezinárodní vztahy

Uchazeč o přijetí musí být absolventem bakalářského nebo magisterského studia sociálně-vědního, humanitního, nebo právního charakteru.

Nezbytným předpokladem je aktivní znalost anglického jazyka. Část výuky probíhá v anglickém jazyce.

Uchazeč musí prokázat znalosti na úrovni bakalářského studia v následujících oblastech:

 • základy mezinárodních vztahů.
 • dějiny evropského integračního procesu po druhé světové válce.
 • instituce a fungování EU.
 • základní metody politologického výzkumu.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška je vedena formou ústního pohovoru. Uchazeč odpovídá na otázky z výše uvedených oblastí. Součástí zkoušky je rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Další součástí přijímací zkoušky je motivační pohovor, který je veden v anglickém jazyce.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, přinese k pohovoru svou bakalářskou práci nebo jinou svou kvalifikační práci, případně jinou svou písemnou práci rozsahu minimálně 20 stran. Kromě práce doloží i diploma suplement svého bakalářského studia (diploma suplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma suplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

Detailní informace k přijímacímu řízení na FF UP naleznete zde.