Politologický klub

Politologický klub UPOL je neziskovým studentským spolkem působícím na Katedře politologie a evropských studií (dále KPES) při Univerzitě Palackého v Olomouci.

Jeho hlavním účelem je zejména sdružování studentů KPES prostřednictvím organizování:

  • diskuzí s významnými hosty, zabývajícími se různými oblastmi politiky a politických věd,
  • veřejných debat s pedagogy KPES o tématech rezonujících ve společnosti,
  • dobrovolných volnočasových aktivit.

Spolek také slouží k oboustranné komunikaci mezi vedením KPES a jejich studenty. Dále Politologický klub UPOL vypomáhá při organizaci akcí pořádaných katedrou nebo samotnou Univerzitou Palackého v Olomouci, je-li o takovou pomoc požádán. Mezi ambice spolku rovněž patří zprostředkování informací z oborů politologie a mezinárodních vztahů středoškolským studentům. Klub se svou činností podílí na rozvoji právního státu a demokracie.

Členstvo

Členem Politologického klubu UPOL se automaticky stává každý student KPES. Takový může být dotázán vedením klubu prosbou o pomoc s organizací; na činnosti spolku se studenti podílejí dobrovolně. Členství ve spolku zaniká písemným vzdáním se členství, ukončením studia na KPES, smrtí člena nebo zánikem klubu.

Všichni členové spolku mohou:

  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. navrhovat kandidáta do funkce Předsedy klubu,
  3. účastnit se diskuzí při definování cílů spolku, tvorbě vize a plánování aktivit,
  4. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  5. podílet se na praktické činnosti spolku.

Nadcházející události, pořádané akce, novinky, články naleznete na facebookových stránkách Politologického klubu UPOL: https://www.facebook.com/PolitologickyKlubUPOL/