prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585631003, 585633302, 585633316

Katedra politologie a evropských studií

Filozofická fakulta

Katedra politologie a evropských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

2.14

 • Odborný pracovník (Katedra politologie a evropských studií)
 • Profesor (Katedra politologie a evropských studií)

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2007 – )
 • Člen AS UP/komise AS UP (10. 4. 2008 – 31. 1. 2010)
 • Člen AS fakulty (11. 5. 2008 – 31. 1. 2010)
 • Člen VR fakulty (1. 2. 2010 – 31. 1. 2014)
 • Člen VR UP (1. 2. 2010 – 31. 1. 2014)
 • Děkan (1. 2. 2010 – 31. 1. 2018)
 • Prorektor (1. 2. 2018 – )

Vědecká společnost

 • Český národní komitét historiků (člen, 2011–)
 • International Commission on History and Theory of Historiography (člen, 2005–2008)
 • Česká společnost pro politické vědy (člen, 2004–)

Výbor vědecké společnosti

 • Sdružení historiků České republiky (člen, 2005–2010)

Vědecká rada

 • Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity (člen, 2017–)
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (člen, 2012–)
 • Filozofická fakultá Univerzity Karlovy (člen, 2018–)
 • Slezská univerzita v Opavě (člen, 2011–)
 • Filozofická fakulta Katolické univerzity v Ružomberoku (Slovenská republika) (člen, 2008–2014)

Redakční rada

 • Moderní dějiny (člen, 2008–2016)
 • Český časopis historický (člen, 2007–)

Oborová rada

 • Politologie (FF UP Olomouc) (člen, 2006–)

Vedení pedagogického týmu

 • Vedoucí Katedry politologie a evropských studií FF UP (ostatní, 2007–2010)

Jiné komise a orgány

 • Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (člen, 2005–2010)
 • Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci (člen, 2008–2010)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Lach J. Tony Judt a jeho přístupy k soudobým dějinám. Český časopis historický. 2014. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Lach J. Eric Hobsbawm - historik mezi vědou a politikou. Český časopis historický. 2013.
Lach J. The Party Isn' t Over: An Analysis of the Communist Party in the Czech Republic. Communist Studies and Transition Politics. 2010.
Lach J. Cesta Františka Laichtera do nakladatelství Kalich. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2007.
Lach J. František Laichter: pěstitel naučné literatury - přítel filozofie. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2007.
Lach J. Masarykova poslední prezidentská volba. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2007.
Lach J. Světoví historici u prozinožců. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2006.
Lach J. Účast československých historiků na sjezdech ve Varšavě (1933) a v Curychu (1938) a na činnosti CISH. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2006.
Lach J. Účast na kongresu jako zásadní profesní zkušenost. Český časopis historický. 2006.
Lach J. Účast na kongresu jako zásadní profesní zkušenost. Zpravodaj Historického klubu. 2006.
Lach J. Českoslovenští historikové na sjezdech v Bruselu (1923) a Oslo (1928). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2005.
Lach J. Probuzení vysokých škol. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2005.
Lach J. Významná postava československé nakladatelské práce. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2005.
Lach J. 100 let Laichterova projektu České dějiny. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2005.
Marek D., Lach J., Baun M., LaPlant J. Decentralizace v České republice: Evropská unie, politické strany a vznik krajské samosprávy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2004.
Lach J. Historik Josef Borovička a československá společnost po roce 1945. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2004.
Lach J. Josef Borovička na univerzitách v Bratislavě a v Brně. Časopis Matice moravské. 2004.
Lach J. Korespondence: František Laichter - Bedřich Fučík. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2004.
Lach J. Listy úcty a respektu. Alois Musil a Josef Šusta ve vzájemné korespondenci. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2004.
Lach J. Maďarské kulaté stoly před 15 lety. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2004.
Lach J. Zápisky buchenwaldské. Svědectví Jaroslava Werstadta z let 1939 až 1945. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2004.
Lach J. Životní osudy Josefa Borovičky. Moderní dějiny. 2004.
Lach J. Historik v politice: příklad Josefa Šusty. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Lach J. Českoslovenští historici na meziválečných mezinárodních historických sjezdech. Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd. 2006.
LACH J. Vzpomínky studentů a mladších kolegů z Univerzity Palackého v Olomouci na profesora Josefa Polišenského. Rozhovor. In Lach J. (Eds.) Ad honorem Josef Vincenc Polišenský (1915-2001). 2006.
LACH J. Vzpomínky studentů a mladších kolegů z Univerzity Palackého v Olomouci na profesora Josefa Polišenského. Rozhovor. In Lach J. (Eds.) Ad honorem Josef Vincenc Polišenský (1915-2001). 2006.
Lach J. Gollův žák Josef Šusta. Jaroslav Goll a jeho žáci. Sborník z mezinárodní konference. 2005.
Lach J. Jaroslav Werstadt: strážce Šustova odkazu v letech 1945-1970. In Malíř J., MAREK P. (Eds.) Andros probabilis. Sborník prací přátel a spolupracovníků Prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. k jeho 70. narozeninám. 2005.
KNIHA - CELEK
Petlach M. Volby a demokracie v Malajsii: politika kontrastů. In Lach J., Petrů T. (Eds.) 2019.
Lach J. Josef Borovička. Osudy českého historika ve 20. století. Josef Borovička. Osudy českého historika ve 20. století. 2009.
Lach J. Laichterovo nakladatelství a projekt České dějiny. Laichterovo nakladatelství a projekt České dějiny. 2008.
Lach J., Borovský T. Josef Šusta a František Hrubý ve vzájemné korespondenci. Josef Šusta a František Hrubý ve vzájemné korespondenci. Prameny dějin moravských. 2006.
Lach J. Josef Šusta 1874-1945. A History of a Life. A Life in History. Josef Šusta 1874-1945. A History of a Life. A Life in History. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Lach J. Fenomén kulturních dějin v českém dějepisectví první poloviny 20. století. In Knoz T., Lach J., Borovský T. (Eds.) Kultura ve středoevropských dějinách. Rozprava mezi humanitními obory. 2020.
Lach J. Žena jako téma české historiografie první poloviny 20. století. Świat kobiet w Czechach i v Polsce v srednowieczu i v epoce nowożytnej. 2018.
Lach J. Čeští historici na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v meziválečném období. In Slobodník M., Glossová M. (Eds.) 95 rokov Filozofickej fakulty UK. Pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. 2017.
Lach J. Elity nebo masy? Příjemci historických děl české meziválečné historiografie – sonda do problematiky. In Januszek-Sieradzka A. (Eds.) Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w wczesnych czasach nowożytnych. 2016.
Lach J. Who and Where Are the Audiences for History Today? Where Is History Today? New Ways of Representing the Past. 2015.
Lach J. Soudobé dějiny na stránkách časopisu History and Memory. Napříč kontinentem soudobých dějin. Evropská historiografie po konci studené války. 2013.
Lach J. Josef Šusta - český historik světového rozhledu. Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowozytnych Czech i Polski. 2012.
LACH J. V cizině a přece doma: Josef Šusta a Itálie. In Hojda Z., Ottlová M., Prahl R. (Eds.) Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století. 2012.
Lach J. Historik a nakladatel Kamil Krofta a František Laichter. In . (Eds.) České temě a modrní dějiny Evropy. 2010.
Lach J. Josef Šusta v prvním desetiletí ČSR: za hranicemi historické práce. Čas optimismu a ctižádostivých nadějí. Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918-1929). 2009.
Lach J. Historické dílo Josefa Borovičky. Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. 2008.
Lach J. Historické dílo Josefa Borovičky. Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. 2008.
Lach J. Josef Borovička. Biografický slovník českých zemí 6. Boh-Bož. 2007.
Lach J. The Political Elite in Hungary Through Transition. In . (Eds.) Political economy of transition in Eurasia: democratization and economic liberalization in a global economy. Eds. Norman A. Graham a Folke Lindahl. 2006.
Lach J. Vliv historika Josefa Šusty na církevní život v počátcích první ČSR. In . (Eds.) Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Ed. Pavel MAREK a Jiří HANUŠ. 2006.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Lach J. Changing audience for Czech historians in the 20th century. Proceedings of 20th International Congress of Historical Sciences. 2005.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
The Evolution of International System KPE/MEIS ZS Se 1
The Evolution of International System KPE/MEIS ZS 1
Genocides in the World from 1915 KPE/MGW LS Se 1
Genocides in the World from 1915 KPE/MGW LS 1
Nation, State and Revolution KPE/MNSR LS Se 1
Nation, State and Revolution KPE/MNSR LS 1
Research Project Participation KPE/MRP LS Se 2
Vývoj politických systémů v Evropě 1 KPE/VPSE1 ZS 1
Vývoj politických systémů v Evropě 1 KPE/VPSE1 ZS Se 1
Vývoj politických systémů v Evropě 2 KPE/VPSE2 LS 0
Politika pro každého KPE/PPK ZS 2
Mezinárodní konflikty 1 KPE/BMK1 LS 1
Mezinárodní konflikty 1 KPE/BMK1 LS Se 2
Kvalitativní metody v pol. vědách KPE/BQMP LS 1
Vývoj mezinárodních vztahů KPE/BVMV ZS 1
Vývoj politických systémů v Evropě KPE/BVPSE ZS 1
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Delana MIKOLÁŠOVÁ FIF Politologie 2018
Evan BAUN FIF Political Science 2017
Hynek MELICHAR FIF Politologie 2017
Petr ŽÁK FIF Politologie 2014
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.