Zahraniční studijní a pracovní stáže

Erasmus

Katedra politologie a evropských studií FF UP vysílá každý rok až 40 studentů na jedno- či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách, mezi něž patří:

Možnost výměny v rámci programu Erasmus plus také:

  • Universidad Autónoma de Madrid (Madrid, Španělsko); https://www.uam.es/ss/Satellite/es/home/, konkrétně s Departamento de Historia Contemporánea (2 studenti/ 1 či 2  semestry; studium ve španělském a anglickém jazyce) V případě zájmu o tuto destinaci kontaktujte M. Žídkovou.

Spolupráce je dočasně přerušena:

Informace o konkrétních možnostech studentů vyjet v rámci programu Erasmus+ jsou studentům KPES poskytovány každoročně na informačních schůzkách konaných vždy ke konci zimního semestru. Schůzka bývá včas ohlášena na schůzi katedry a prostřednictvím webové nástěnky.

Výběrové řízení pro výjezd se koná vždy první týden letního semestru. Přesné datum, času a místnost jsou včas studentům oznámeny prostřednictvím e-nástěnky.  

Uchazeči se přihlašují do vypsaného výběrového řízení přes univerzitní e-systém. Najdou v něm zopakované podmínky výběrového řízení a všechny instituce, s nimiž má KPES uzavřenu Erasmus+ smlouvu. 

Vyjíždějící studenty laskavě žádáme, aby si prostudovali informace o programu Erasmus+ (a eventuálně dalších možnostech studia v zahraničí) na stránkách Zahraničního oddělení RUP (http://www.iro.upol.cz/)

 

Informace o počtu kreditů, který mají studenti KPES během pobytu Erasmus v zahraničí získat: 

Se studentem uzavřená finanční dohoda požaduje od studenta výsledky ohodnocené minimálně 20 ECST kredity za jeden semestr studia. Podstatnou informací pro studenty KPES FF UP ovšem zůstává, že od nich katedra požaduje získání většího množství kreditů, a sice až 30 ECST kreditů za jeden semestr. Jedná se o dlouhodobou politiku katedry, která studentům výjezd umožňuje na základě svých smluv. Mnohaleté zkušenosti s náročností studia na domovské katedře i na partnerských univerzitách opravňují vedení KPES žádat po studentech právě tento počet kreditů. Politiky a nároky jednotlivých fakult, resp. kateder zůstávají individuální a v nárocích na své studenty se liší.

Před výjezdem na partnerskou univerzitu je student povinen podepsat tzv. Learning Agreement (LA). O něm bude mimo jiné zpraven na katederní informační schůzce k programu Erasmus+; podrobné informace obdrží od Zahraničního oddělení RUP několik týdnů po úspěšném získání nominace na zahraniční studijní pobyt katedrou. Podstatou LA je vypracování předběžného studijního plánu, který obsahuje kurzy potenciálně uznatelné domovskou katedrou. Při odevzdání LA, jakož i při později prováděných změnách v tomto studijním plánu, je zapotřebí mimo jiné podpis katederního koordinátora programu Erasmus plus. 

KPES žádá své studenty, aby si zapisovali kurzy s ohledem na získání 30 ECTS kreditů za semestr. Taktéž následné úpravy LA, k nimž může dojít z důvodu změn rozvrhu či nabízených kurzů na partnerské univerzitě, by měly reflektovat tento požadavek katedry.

 

Důležitá upřesnění:

  • Plánuje-li student výjezd na zimní semestr, musí mít splněny veškeré studijní povinnosti podmiňující zápis do dalšího ročníku ke 30. červnu daného roku.
  • V souvislosti s kontrolou studijních povinností probíhající ve spolupráci se studijním oddělením FF UP není možné nominovat na výjezd studenty navazujícího studia na dobu jejich prvního semestru.

V rámci programu Erasmus plus, započatého akademickým rokem 2014/15, se mění jedna ze základních kvalifikačních podmínek programu. Studenti se mohou účastnit jak studijních pobytů, tak pracovních stáží opakovaně. Podmínkou je, že student v každé úrovni svého studia (studijním cyklu) nesmí strávit na Erasmu více než 12 měsíců, přičemž do těchto 12 měsíců se započítávají studijní pobyty a pracovní stáže dohromady.

Studium v USA

Valdosta State University - Valdosta, Georgia, USA (http://www.valdosta.edu/) je partnerskou universitou UP

Spolupráce s touto univerzitou spočívá především ve výměnných studijních pobytech (1 semestr; celoroční studium) studentů. KPES je rovněž každoročně hostitelskou institucí programu Maymester Study Abroad, v jehož rámci přijíždějí studenti Valdosta State University.


Merrillův program:

Studenti KPES jsou téměř každoročně úspěšní v získávání Merrillova stipendia, které jim umožňuje roční studijní program na vysoké škole v USA. Administrací programu je pověřena Kancelář zahraničních styků UP. Výběrovou komisi pro Merrillův program jmenuje rektor UP. Podrobnosti o kritériích a výběrovém řízení sledujte na

http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/oddeleni-zahranicnich-vztahu/merrilluv-program/  

Národní model OSN (National Model United Nations, NMUN)

Roku 2008 KPES zařadila do své výuky kurz Národní model OSN (National Model United Nations, NMUN). Jedná se o povinně volitelný jednosemestrální kurz, jehož podstatou je seznámit studenty s fungováním Organizace spojených národů a s aktuálními tématy, kterým se tato organizace během svých zasedání věnuje.

Od roku 2009 pak studenti KPES každoročně reprezentují ve společné delegaci s americkými svými kolegy z Valdosta State University (VSU) svou katedru a potažmo celou Univerzitu Palackého na prestižní mezinárodní konferenci NMUN v New Yorku (http://www.nmun.org/). Jedná se o světově největší simulaci jednání OSN, včetně jednotlivých výborů a přidružených organizací, určenou pro vysokoškolské studenty. Společné delegace VSU a KPES FF UP získávají pravidelně prestižní ocenění „Distinguished Delegation“.

Účastníci jednotlivých ročníků shrnují podstatu konferencí a svůj ročník vždy na stránkách Žurnálu UP. V jeho archivech si tak můžete prolistovat články delegací ročníku 2009 (Národní model OSN: Jak se naučit prosazovat své návrhy a nacházet konsensus: http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/narodni-model-osn-jak-se-naucit-prosazovat-sve-navrhy-a-nachazet-konsensus/), 2010 (Studenti reprezentovali univerzitu v New Yorku: http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/studenti-reprezentovali-univerzitu-v-new-yorku/), 2011 (Mezinárodní konference Národní model OSN: studenti politologie si přivezli z New Yorku ocenění: http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/mezinarodni-konference-narodni-model-osn-studenti-politologie-si-privezli-z-new-yorku-ocenen/) a 2012 (Studenti UP opět oceněnou delegací – tentokrát na Broadwayi: http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/studenti-up-opet-ocenenou-delegaci-tentokrat-na-broadwayi/).

V lednu 2012 se zúčastnila samostatná delegace studentů KPES také evropské regionální konference ve francouzském Lille (Co spojuje Kolumbii, Lille a Univerzitu Palackého?: http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/co-spojuje-kolumbii-lille-a-univerzitu-palackeho/).

Jednou z největších mezinárodních akcí konanou v posledních letech pod záštitou rektora Univerzity Palackého spolu s americkou organizací NCCA, pořádající každoroční konference v New Yorku, byla evropská konference NMUN v listopadu 2010 v Olomouci. Role generálního tajemníka OSN se zhostil lektor kurzů mezinárodních vztahů a mezinárodní bezpečnosti KPES Hynek Melichar. Delegace složená ze studentů KPES zastupovala tentokrát Lucembursko. (Univerzita Palackého hostila simulované zasedání OSN: http://www.zurnal.upol.cz/video/clanek/univerzita-palackeho-hostila-simulovane-zasedani-osn/). Konferenci a doprovodný program pro tři stovky studentů z jedenácti zemí světa organizoval čtyřicetičlenný tým studentů naší katedry. (Program olomoucké konference NMUN: http://www.nmun.org/international_archives/10_europe_downloads/Europe10_program_web_final.pdf)

Jiné zahraniční programy

ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ POBYTY REALIZOVANÉ V RÁMCI DALŠÍCH PROGRAMŮ (FREE-MOVERS ATP.)

Studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyty v rámci jiných programů než Erasmus (př. Free-movers a další) jsou taktéž povinni před svým odjezdem podepsat se zahraničním oddělením FF UP a katederním koordinátorem Learning Agreement (spolu s jinými dokumenty umístěn na http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/formulare/). Tato smlouva slouží mimo jiné jako podklad při případném nárokování uznání zahraničních předmětů v rámci studia na FF UP (viz .č. 01/2009 - Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit na http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/smernice-a-formulare/). 

Všechny studenty, kteří se na zahraniční studijní pobyty chystají, prosíme, aby si prostudovali stránky zahraničního oddělení FF UP, popř. přímo kontaktovali referentku pro zahraniční záležitosti, paní Mgr. Janu Hořákovou (http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/).

Michael Brtnický, International Language Institute, Káhira, 2012

Michael

Díky programu Mobilita – freemover a podpoře KPES jsem dostal možnost dále rozvinout znalosti moderní spisovné arabštiny na International Language Institute (ILI) v Káhiře. ILI nabízí díky své metodice a kvalitě vyučujících ideální volbu pro ty, jenž nestudují arabistiku, ale přesto je oblast severní Afriky a Blízkého východu zajímá a chtějí se jí hlouběji věnovat. Kromě studia jazyka pro mě bylo nekonečně zajímavé navštívit zemi, která je součástí problematiky mé disertační práce, a na vlastní oči sledovat politické vření současného Egypta, demonstrace, mítinky, agitaci obou táborů. Když jsem kdysi v Olomouci psal bakalářskou práci věnovanou historii a perspektivám egyptského Muslimského bratrstva, netušil jsem, že za pár let budou pod okny mého bytu hromově znít hesla této organizace.  

Lucie Halouzková, HAL9000 Limited, Brusel, 2010-2011

 

Lucie

 

 

Stáž v bruselské divizi konzultační firmy HAL9000 Limited byla velice dobrou zkušeností. Tato stáž mi umožnila uplatnit v praxi znalosti o fungování institucí Evropské unie nabyté studiem na KPES. Díky této stáži jsem získala pracovní zkušenosti v mezinárodním teamu profesionálů v oblasti poradenství. Také jsem dostala možnost se zúčastnit zajímavých jednání na půdě Výboru regionů a Evropské komise. Během praxe jsem pracovala například na přeshraničním projektu rozvoje dopravy, který zahrnoval čtrnáct regionů z pěti členských zemí EU. Díky tomuto projektu jsem se zúčastnila několika mezinárodních jednání a podílela se na prezentaci tohoto projektu na Týdnu Regionů v Bruselu. Tato stáž byla prakticky zaměřená, vedoucí stáže byli velice přátelští a ochotně se mnou konzultovali náplň mé práce. Proto bych tuto stáž doporučila.

Ondřej Filipec, Evropská komise, DG COMM, Praha/Brusel 2013

 

Jako Blue Book Stagiaire jsem mohl uplatnit vědomosti nabyté na KPES v rámci Zastoupení Evropské komise v České republice. Zde jsem působil v politické sekci a měl tak na starost politické zpravodajství. Má práce obnášela informování Evropské komise o politickém dění v ČR a pozici ČR k návrhům aktů sekundárního práva, které byly projednávány ve výborech Senátu a Poslanecké sněmovny, popřípadě mapování postojů ministerstev k důležitým otázkám před jednáním Rady. Mimo to práce obnášela také vytváření analýz a podkladů, pomoc s organizací vzdělávacích akcí nebo kontakt s veřejností. Svými nadřízenými jsem byl oceňován především za dobrou práci s textem při psaní reportů a schopnost analytického myšlení. Tedy dvě schopnosti, které studium na KPES rozvíjí. Rovněž znalost evropské agendy, fungování institucí a procesů získaná během studia na KPES mi umožnila rychlou adaptaci v dynamickém prostředí Evropské komise. A nejsem sám. Během návštěv Bruselu je příjemné potkávat absolventy KPES kteří v institucích EU nalezli práci a dokázali se prosadit v silně konkurenčním prostředí.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)