Studijní obory

Bakalářské – Politologie a evropská studia

 Bakalářský obor je zaměřen multidisciplinárně na oblast politologie, evropských studií a mezinárodních vztahů. Studentům dává širší vzdělání v oborech spadajících do oblasti politické vědy a připravuje je tak na pozdější specializaci v magisterském studiu i na přechod do praxe.

Jádrem bakalářského oboru jsou předměty pokrývající oblasti politických teorií, komparativní politologie, vývoje a analýzy politických systémů v Evropě i mimo ni, vývoje a současnosti české politiky, evropského integračního procesu, institucí EU a mezinárodních vztahů. Dvouoborové studium umožňuje výběr užší specializace.

Studijní program je výrazně orientován na individuální práci studentů, rozvíjí jejich analytické schopnosti a staví na jejich jazykové vybavenosti, především na znalosti anglického jazyka. Vedle přednášek je důraz položen také na seminární výuku v menších skupinách studentů založenou na četbě a kritické diskusi, obdobně jako je tomu na prestižních anglosaských universitách. V tomto směru je KPES jediným politologickým pracovištěm v ČR, které důsledně aplikuje tento model výuky. Studenti si osvojují praktické analytické schopnosti a dovednosti, taktéž znalost a aplikaci kvantitativních i kvalitativních metod pro analýzu politických jevů.

Absolventi bakalářského studijního programu jsou díky jeho multidisciplinární povaze připraveni nejen pro navazující magisterské studium v oboru politologieevropských studií a mezinárodních vztahů, ale také v oborech příbuzných. Bakalářský stupeň je zároveň sestaven tak, aby jeho absolventi mohli vstoupit do praxe. Připravuje specialisty, kteří působí ve státní správě na všech úrovních (včetně diplomatických služeb a evropských struktur), pracují v nevládních organizacích, reklamních a výzkumných agenturách, masmediích nebo v soukromých firmách orientujících se na spolupráci se zahraničím, či v zahraničních firmách operujících na našem území.

Hlavní pilíře oboru

Bakalářský obor Politologie a evropská studia stojí na třech znalostních pilířích a dvou dovednostních pilířích. Smyslem znalostních pilířů je poskytnout absolventům kvalitní teoretickou přípravu pro navazující magisterské studium a pro následující profesní kariéru. Smyslem dovednostních pilířů je zvýšení schopností aplikovat teoretické poznatky při dalším studiu, ve výzkumné a analytické práci a následně tak zvýšit konkurenceschopnost absolventů z hlediska jejich praktického uplatnění. Pilíře, na kterých obor stojí, jsou následující: 

 1. Politologie
 2. Evropská unie
 3. Česká politika
 4. Metodologická a analytická připravenost
 5. Jazyková připravenost

 Ad 1. Klíčovým znalostním pilířem je oblast moderní empiricko-analytické politologie zaměřené na oblast analýzy politických systémů, zejména na jejich komparativní výzkum. Studenti získávají vědomostní průpravu jak v teoretických konceptech, tak v reáliích politických systémů především evropských zemí. Tento pilíř pokrývají tři povinné kurzy typu A: Teorie a analýza politiky, Komparace politických systémů 1 a  Komparace politických systémů 2. Související průpravou je i dvousemestrální kurz Úvod do politologie a další volitelné kurzy katedry. Tento pilíř tvoří první státnicový předmět Analýza politických systémů. Garantem prvního pilíře je Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

Ad.2. Druhým znalostním pilířem je problematika Evropské unie, se zaměřením na její historii, instituce a vztahy České republiky a EU. Poskytuje studentům základní vhled do výzkumu v oblasti Evropské unie. Studenti získávají vědomostní průpravu jak v historii evropské integrace, tak i ve znalostech unijních institucí a aktérů. Velká pozornost je věnována integračnímu procesu, kterým prošla Česká republika. Tento pilíř pokrývají následující povinné kurzy typu A: Dějiny Evropské unie a Česká republika a Evropská unie. Nutným základem je Úvod do problematiky EU 1 a Úvod do problematiky EU 2. Tento pilíř tvoří druhý státnicový předmět pro jednoduchost nazvaný Evropská unie. Garantem druhého pilíře je Doc. Daniel Marek, Ph.D. M.A.

Ad 3. Třetím znalostním pilířem je česká politika. Tento pilíř poskytuje studentům důležitou znalost vývoje československého a českého politického systému a zejména důkladnou znalost jeho současného fungování. Česká politika je nejpravděpodobnější oblastí, se kterou budou mít absolventi tohoto studia příležitost přijít do styku během své následující profesní kariéry. Česká politika je také nejpřirozenější oblastí pro politologický výzkum u nás, proto je důkladná znalostní průprava v těchto předmětech důležitým předpokladem pro další studium na KPES. Tento pilíř pokrývají povinné kurzy typu A: Vývoj československého politického systému a dvousemestrální Politický systém ČR 1 a 2. Tento pilíř tvoří třetí státnicový předmět nazvaný Česká politika. Garantem třetího pilíře je Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Ad 4. Teoretická průprava v předcházejících třech pilířích není sama o sobě dostačující přípravou pro profesionální kariéru absolventů ani pro další studium. Naprosto zásadní dovedností, bez které je handicapovaný jak absolvent mířící do praxe, tak student z magisterského programu s výzkumnými ambicemi, je metodologická a analytická připravenost. Čtvrtý, dovednostní pilíř učí studenty schopnostem analytické práce a základním metodám politologického výzkumu. Studenti získávají metodologickou průpravu a základní schopnost použití kvantitativních statistických i kvalitativních výzkumných metod. Tento pilíř pokrývají dva povinné kurzy typu A: Metodologie a kvalitativní metody a Kvantitativní metody.

Ad 5. Kvalitní jazyková připravenost je nezbytným předpokladem pro úspěšné uplatnění absolventů i pro další studium v jakémkoli oboru. Jedná se o neodmyslitelnou součást celkové kompetence, kterou studenti na univerzitě získávají. Na bakalářské úrovni je jazyková příprava řešena trojí formou:

a) Jazykové kurzy a povinná zkouška alespoň z jednoho světového jazyka.  Student musí během tříletého studia absolvovat zkoušku z jednoho cizího jazyka, které musí předcházet systematická příprava v minimálně dvou semestrálních na sebe navazujících kurzech. KPES nabízí specializované kurzy Political Science English vedené vystudovaným politologem, rodilým mluvčím s dlouholetou praxí výuky angličtiny. Vedle angličtiny a němčiny pro politology si student může vybrat z další nabídky Katedry aplikované lingvistiky (italština, španělština, francouzština), případně z dalších kurzů jiných jazykových kateder.

b) Pro studium bakalářského oboru Politologie a evropská studia je zároveň podmínkou velmi dobrá znalost angličtiny. Kurzy nezbytně vyžadují studium odborné literatury v anglickém jazyce, některé výběrové kurzy jsou v angličtině přímo vyučovány. Výsledkem je schopnost kvalitně používat anglický jazyk v rámci studovaného oboru, což rozšiřuje potenciální uplatnění absolventů v praxi.

c) Vzhledem k velmi široké síti partnerských univerzit má každý student KPES šanci vycestovat na zahraniční studijní pobyt zejména v rámci programu Erasmus. Mezi partnerskými univerzitami jsou i prestižní pracoviště.

Navazující magisterský studijní obor Politologie

Obor je profilován jako moderní politologické studium, jenž rozvíjí specializaci studentů zejména v oblasti komparativní politologie, teorií demokracie, volebních studií a politického marketingu a komunikace. Studenti získávají schopnosti pro samostatnou i týmovou analytickou práci a důraz je rovněž kladen na posílení metodologických dovedností absolventů v politologickém výzkumu.

Stěžejní kurzy oboru

 • Komparativní politologie
 • Teorie demokracie
 • Volební systémy a stranická soutěž
 • Volební analýza
 • Soudobé dějiny Evropy
 • Politická komunikace
 • Politický marketing a volební kampaně
 • Politologický výzkum
 • Metodologie
 • Pokročilé výzkumné metody v sociálních vědách 

Hlavní pilíře oboru

Studijní program stojí na třech znalostních pilířích a dvou dovednostních pilířích. Smyslem znalostních pilířů je poskytnout absolventům kvalitní teoretickou přípravu pro následují profesní kariéru. Smyslem dovednostních pilířů je zvýšit konkurenceschopnost absolventů z hlediska schopnosti praktického uplatnění jejich znalostí. Pilíře, na kterých program stojí, jsou následující:

 1. Komparativní politologie a teorie demokracie
 2. Volební studia
 3. Soudobé dějiny Evropy
 4. Metodologická a analytická připravenost
 5. Jazyková připravenost

Ad 1. Klíčovým znalostním pilířem jsou komparativní politologie a teorie demokracie. Poskytují studentům komplexní vhled do zásadních tematických oblastí světového politicko-vědního výzkumu. Studenti získávají vědomostní průpravu jak v teoriích, tak i ve znalostech konkrétních politických jevů napříč zeměmi světa. Zásadní součástí studia, v případě tohoto pilíře obzvlášť, je četba významných prací, které jsou povinnou a doporučenou literaturou v příslušných kurzech. Tento pilíř pokrývají dva povinné kurzy typu A: komparativní politologie a teorie demokracie. Tento pilíř tvoří první státnicový předmět pro jednoduchost nazvaný Politologie.

Ad.2. Volební studia představují z větší části součást komparativního politologického výzkumu. V rámci tohoto akreditovaného oboru politologie na KPES FF UP představují volební studia samostatný pilíř, který vede hlubší specializaci v jedné z oblastí politologického výzkumu. Volební studia mají za cíl poskytnout absolventům detailní teoretický i praktický vhled do fungování jednoho ze základních demokratických procesů, tedy do volební politické soutěže. Tento pilíř pokrývají čtyři povinné kurzy A: Volební systémy a stranická soutěž, Volební analýza, Politická komunikace a Politický marketing a volební kampaně. Tento pilíř tvoří druhý státnicový předmět nazvaný Volební studia.

Ad 3. Třetím znalostním pilířem jsou soudobé dějiny Evropy. Tento pilíř poskytuje studentům důležitou znalost soudobých dějin, která je zásadní pro pochopení současných politických jevů. Současně důležitým znalostním základem pro uchopení řady výzkumných problémů. Tento pilíř akcentuje kontextuální výklad soudobých evropských dějin od konce první světové války do současnosti, nesleduje samostatně a chronologicky vývoj v jednotlivých zemích. Tento pilíř pokrývají dva povinné kurzy A: Soudobé dějiny Evropy I a II. Tento pilíř tvoří třetí státnicový předmět nazvaný Soudobé dějiny Evropy.

Ad 4. Teoretická průprava v předcházejících třech pilířích není sama o sobě dostačující přípravou pro profesionální kariéru absolventů, pokud studenti nezískají nezbytnou dovednost - metodologickou a analytickou připravenost. Čtvrtý, dovednostní pilíř učí studenty schopnostem samostatné i týmové analytické práce a metodám politologického výzkumu. Studenti získávají znalosti a dovednosti použití základních i pokročilých kvantitativních statistických i kvalitativních výzkumných metod. Znalosti a dovednosti získané v kurzech umožní studentům vybudovat vlastní kvalitní výzkumný plán pro samostatné i týmové badatelské úkoly. Tento pilíř pokrývají tři povinné kurzy A: Metodologie, Pokročilé výzkumné metody v sociálních vědách a Politologický výzkum.

Ad 5. Kvalitní jazyková připravenost je nezbytným předpokladem pro úspěšné uplatnění absolventů. Jedná se o neodmyslitelnou součást celkové kompetence, se kterou studenti opouštějí univerzitu. Na magisterské úrovni již není jazyková příprava řešena formou jazykových kurzů a na ně navázaných atestací. Pro studium magisterského oboru je podmínkou dobrá znalost jazyků, zejména angličtiny. Kurzy nezbytně vyžadují studium množství povinné literatury v anglickém jazyce. Výsledkem je schopnost kvalitně používat anglický jazyk v rámci studovaného oboru a tím rozšiřují potenciální uplatnění absolventů v praxi.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia politologie získává podrobné znalosti v oblasti komparativní politologie a empiricko-analytické politologie obecně. Orientuje se jak v současných významných politologických teoriích, tak v reáliích politických systémů všech zemí prostoru Evropy a severní Ameriky a dalších vybraných zemí světa. Absolvent dále získává hlubší specializaci na poli volebních studií, zejména v oblastech volebních systémů, volebního chování, volebních kampaní a politického marketingu.

Absolvent získává velmi kvalitní metodologickou průpravu jak na teoretické úrovni, tak v praxi. Odnáší si schopnost používat pokročilé kvantitativní i kvalitativní výzkumné metody, jejichž používání v praxi si během studia mohl ověřit přímo při realizaci výzkumu. Smyslem studia je produkovat kompetentní specialisty vybavené jak teoretickými znalostmi, tak praktickými dovednostmi a analytickými schopnostmi.

Absolvent je rovněž vybaven vysokou znalostí minimálně jednoho světového jazyka. Rozvíjení jazykových schopností je podpořeno mezinárodní spolupráci KPES (zejm. výměnné studijní pobyty podporované EU; bilaterální smlouvy s americkými univerzitami). Jazykový kapitál zásadním způsobem rozšiřuje možnost uplatnění v organizacích spolupracujících se zahraničím i přímo mimo Českou republiku.

Absolvent navazujícího magisterského oboru je mimo jiné vybaven pro pracovní uplatnění např. v následujících sektorech:

 • politický management
 • politické poradenství
 • lokální, regionální, národní i evropská politika
 • lobbying
 • vědecká sféra
 • vyšší pozice státní správy a samosprávy
 • nadnárodní struktury a struktury EU
 • národní a mezinárodní nevládní a neziskové organizace
 • zpravodajství a publicistika v médiích
 • oblast politického PR

Informační leták k magisterskému studiu

Navazující magisterský program Evropská studia a mezinárodní vztahy

Obor se zaměřuje na jednotlivé aspekty evropské integrace, mezinárodní vztahy a řešení konfliktů. V oblasti evropské integrace se soustředí na fungování Evropské unie, její institucionální strukturu, politiky a externí vztahy. Posluchači současně získávají praktické schopnosti a dovednosti spojené s tvorbou a realizací evropských projektů.

V rámci studia problematiky mezinárodních vztahů získávají studenti hlubší specializaci v oblasti teorií mezinárodních vztahů, jejich praktické aplikaci na aktuální fenomény a problémy v mezinárodních vztazích, fungování mezinárodních organizací, mezinárodní bezpečnosti a způsobech řešení mezistátních a vnitrostátních konfliktů. 

Stěžejní kurzy oboru

 • Instituce EU
 • EU a členské země
 • Kohezní politika
 • Externí vztahy EU
 • Ekonomická politika EU
 • Teorie mezinárodních vztahů
 • Mezinárodní bezpečnost
 • Řešení konfliktů
 • Soudobé dějiny Evropy
 • Metodologie

Hlavní pilíře oboru

Program stojí na třech znalostních pilířích a dvou dovednostních pilířích. Smyslem znalostních pilířů je poskytnout absolventům kvalitní teoretickou přípravu pro následují profesní kariéru. Smyslem dovednostních pilířů je zvýšit konkurenceschopnost absolventů z hlediska schopnosti praktického uplatnění jejich znalostí. Pilíře, na kterých program stojí, jsou následující:

 1. Evropská unie
 2. Mezinárodní vztahy
 3. Soudobé dějiny Evropy
 4. Metodologická a analytická připravenost
 5. Jazyková připravenost

Ad 1. Klíčovým znalostním pilířem je problematika Evropské unie, se zaměřením na její struktury, politiky, procesy a aktéry. Poskytuje studentům komplexní vhled do zásadních tematických oblastí světového politicko-vědního výzkumu v oblasti Evropské unie. Studenti získávají vědomostní průpravu jak v teoriích evropské integrace, tak i ve znalostech unijních institucí, politik, procesů a aktérů. Zásadní součástí studia je četba významných prací, které jsou povinnou a doporučenou literaturou v příslušných kurzech. Tento pilíř pokrývá pět povinných kurzů typu A: Instituce EU, EU a členské země, Externí vztahy EU, Ekonomická politika EU a Kohezní politika EU. Tento pilíř tvoří první státnicový předmět pro jednoduchost nazvaný Evropská unie.

Ad.2. Druhým klíčovým pilířem programu jsou mezinárodní vztahy. Tento pilíř staví na tradičním studiu mezinárodních vztahů v západní Evropě a USA. Poskytuje studentům komplexní vhled do materiálních, vojenských, ekonomických a ideových faktorů, které vysvětlují kontinuitu a změny mezinárodního politického systému. Zásadní součástí studia je četba významných prací, které jsou povinnou a doporučenou literaturou v příslušných kurzech. Tento pilíř pokrývají čtyři povinné kurzy typu A: Teorie mezinárodních vztahů, Mezinárodní bezpečnost a Řešení konfliktů I a II. Tento pilíř tvoří druhý státnicový předmět nazvaný Mezinárodní vztahy.

Ad 3. Třetím znalostním pilířem jsou soudobé dějiny Evropy. Tento pilíř poskytuje studentům důležitou znalost soudobých dějin, která je zásadní pro pochopení současných politických jevů. Současně důležitým znalostním základem pro uchopení řady výzkumných problémů. Tento pilíř akcentuje kontextuální výklad soudobých evropských dějin od konce první světové války do současnosti, nesleduje samostatně a chronologicky vývoj v jednotlivých zemích. Tento pilíř pokrývají dva povinné kurzy A: Soudobé dějiny Evropy I a II. Tento pilíř tvoří třetí státnicový předmět nazvaný Soudobé dějiny Evropy.

Ad 4. Teoretická průprava v předcházejících třech pilířích není sama o sobě dostačující přípravou pro profesionální kariéru absolventů, pokud studenti nezískají nezbytnou dovednost - metodologickou a analytickou připravenost. Čtvrtý, dovednostní pilíř učí studenty schopnostem samostatné i týmové analytické práce a metodám politologického výzkumu. Studenti získávají znalosti a dovednosti použití základních kvantitativních statistických i kvalitativních výzkumných metod. Formou volitelných kurzů je pak mohou rozšiřovat na pokročilou úroveň. Znalosti a dovednosti získané v kurzech umožní studentům vybudovat vlastní kvalitní výzkumný plán pro samostatné i týmové badatelské úkoly. Tento pilíř pokrývá jeden povinný kurz A: Metodologie.

Ad 5. Kvalitní jazyková připravenost je nezbytným předpokladem pro úspěšné uplatnění absolventů. Jedná se o neodmyslitelnou součást celkové kompetence, se kterou studenti opouštějí univerzitu. Na magisterské úrovni již není jazyková příprava řešena formou jazykových kurzů a na ně navázaných atestací. Pro studium magisterského oboru je podmínkou velmi dobrá znalost jazyků, zejména angličtiny. Kurzy nezbytně vyžadují studium množství povinné literatury v anglickém jazyce, kurzy mohou být v angličtině i přímo vyučovány. Výsledkem je schopnost kvalitně používat anglický jazyk v rámci studovaného oboru a tím rozšiřují potenciální uplatnění absolventů v praxi.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia získává podrobné znalosti v problematice evropské integrace a především institucionálního nastavení a fungování Evropské unie; vykazuje zásadní znalosti v oblasti studia mezinárodních vztahů a řešení konfliktů a dále se orientuje v evropském politickém vývoji po roce 1945. Především v první oblasti (problematika EU) jsou teoretické znalosti doplněny praktickými dovednostmi. Ty jsou rovněž prohlubovány ve formě povinné odborné praxe v rozsahu čtyř týdnů. V průběhu celého studia je kladen důraz nejen na faktografickou oblast, ale také na zvládnutí metodologických přístupů. To je akcentováno jak v povinných kurzech, tak je posluchačům umožněno další rozvíjení metodologických dovedností a kritického myšlení v předmětech výběrových.

Absolvent je rovněž vybaven dokonalou znalostí minimálně jednoho světového jazyka. Rozvíjení jazykových schopností je podpořeno mezinárodní spolupráci KPES (zejm. výměnné studijní pobyty podporované EU; bilaterální smlouvy s americkými univerzitami). Jazykový kapitál zásadním způsobem rozšiřuje možnost uplatnění i mimo Českou republiku. 

Absolvent navazujícího magisterského oboru je mimo jiné vybaven pro pracovní uplatnění v následujících sektorech:

 • vyšší posty státní správy a samosprávy
 • struktury EU
 • diplomatické služby
 • politický management
 • soukromý sektor (např. poradenství v oblasti projektového řízení)
 • národní a mezinárodní nevládní organizace
 • vědecká sféra

Informační leták k magisterskému studiu

Postgraduální studijní obory Politologie a Political Science

KPES nabízí postgraduální doktorské studium (Ph.D.) v oborech politologie, kde je studijním jazykem čeština, a political science, kde je studijním jazykem angličtina. Studium může probíhat v denní i kombinované formě. Studenti denního českého programu pobírají během čtyřletého studia pravidelné měsíční stipendium. Jeho výše je závislá na studijních výsledcích, práci na disertačním projektu, publikační a výzkumné činnosti doktoranda, jeho participaci na výuce a dalších aktivitách spojených s doktorským studiem.

Každý doktorand má svého školitele v závislosti na tématu disertační práce. Níže jsou uvedeny oblasti výzkumu, na které se katedra zaměřuje, a jejich garanti. Doktorandi jsou rozděleni do čtyř pracovních týmů, které na KPES existují. V čele každého týmu stojí docent odpovědný za danou výzkumnou a výukovou oblast. Dalšími členy týmů jsou odborní asistenti, asistenti a doktorandi KPES podle jejich odborného zaměření.

Pracovní týmy na KPES

Analytická politologie – vedoucí týmu Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

Evropská studia – vedoucí týmu Doc. Daniel Marek, Ph.D. M.A.

Česká politika a lokální politika – vedoucí týmu Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Mezinárodní vztahy a soudobé dějiny – vedoucí týmu Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D. M.A.

Uchazečům o doktorské studium se doporučuje předem kontaktovat některého z vedoucích týmů (či školitelů z níže uvedeného seznamu) podle plánovaného tématu disertační práce. Uchazeč zpracuje badatelský záměr (dle katedrou stanovené struktury - viz sekce Struktura badatelského záměru), který pak představí a obhájí při přijímacím řízení.

Školitel

Oblasti výzkumu

Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, PhD.

tomas.lebeda@upol.cz

Volební chování; volební systémy, administrace a organizace voleb; politické strany; ústavně-politické instituce; britská politika; česká politika.Aplikace a vývoj kvantitativních a kvalitativních metod ve srovnávací politologii (např. QCA); srovnávací politologie; kvalita demokracie; volební chování a volební systémy, defekty státu a státnosti (klientelismus, infrastrukturální kapacita, korupce, patronáž, vykořisťování státu atp.). 

Prof. PhDr. Jiří Lach, PhD.

jiri.lach@upol.cz

Vývoj komunistických a postkomunistických stran ve střední Evropě; soudobé dějiny západní a střední Evropy (případové studie dílčích témat); opozice v autoritativních a totalitních režimech; interpretace dědictví politických režimů. HLAVNÍ PODMÍNKY: původní výzkum/heuristika, u případových studií znalost relevantních jazyků.

Mgr. Eva Lebedová, PhD.

eva.lebedova@upol.cz

Politický marketing a volební kampaně; politická komunikace a volby; politická reklama ve volbách; politický marketing a volební chování; média a demokracie; účinky médií a volebních kampaní; stranická soutěž, volební kampaně a politický marketing.

Doc. Daniel Marek, PhD.

daniel.marek@upol.cz

Kohezní politika Evropská unie (EU); evropeizace, členské země a EU; Česká republika a EU; zahraniční a bezpečnostní politika EU; environmentální politika EU; externí vztahy EU; vztahy mezi EU a USA.

Doc. Pavel Šaradín, PhD.

pavel.saradin@upol.cz

Lokální a regionální politika; politické ideologie; politický systém ČR a SVE; zahraniční politika.

Mgr. Markéta Zapletalová, Ph.D.

m.zapletalova@upol.cz

Italská politika, její vývoj a specifika; italský politický a stranický systém; politická komunikace, politický marketing a volební kampaně tzv. druhé italské republiky; personalizace politiky; instituce Evropské unie; vývoj a fungování evropského institucionálního rámce.

Mgr. Markéta Žídková, Ph.D.

marketa.zidkova@upol.cz

Vnitřní a zahraniční politika Ruské federace; postsovětský prostor; řešení konfliktů.

Uzávěrka podávání elektronických přihlášek k doktorskému studiu je 31. 3. 2016.

Bližší informace k přijímacímu řízení:

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/#c15154

Obecné informace k doktorskému studiu na FF UP:

https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/doktorske-studium/